Որոնում

 
 
 
 
 

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 24.1-րդ հոդվածում և «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 40.1-րդ հոդվածում նշված գործարքներից առաջացած դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման և դուրս գրման կարգի վերաբերյալ 21.6.2012

Պետական գնումների շրջանակներում, ինչպես նաև հարկի հաշվարկման կամ վճարման ժամկետի հետաձգում ենթադրող գործարքների հետ կապված դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման և դուրս գրման կարգի վերաբերյալ

Փաստաթղթեր