Որոնում

 
 
 
 
 

Սնանկ ճանաչված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կողմից պարտատերերին պատճառված վնասի հաշվարկման որոշ հարցերի վերաբերյալ 19.9.2012

Սնանկ ճանաչված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կողմից պետությանը պատճառված վնասը ներառում է հարկերի (այդ թվում` թաքցված կամ պակաս ցույց տրված հարկվող օբյեկտի համար նախատեսված), ինչպես նաև հարկային օրենսդրությունը և ՀՀ  հարկային հարաբերությունները կարգավորող մյուս իրավական ակտերը խախտելու համար հաշվարկված` հարկային օրենսդրությամբ սահմանված տույժերի և տուգանքների գումարները, ինչպես նաև առանց լիցենզիայի օրենքով լիցենզավորման ենթակա համարվող գործունեության իրականացման դեպքում` լիցենզավորման համար օրենքով սահմանված պետական տուրքի գումարը:

Փաստաթղթեր