Որոնում

 
 
 
 
 

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա` «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 69-րդ հոդվածի 3-րդ պարբերության 1-ին նախադասությամբ ամրագրված դրույթի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 24.4.2015

ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 69-րդ հոդվածի 3-րդ պարբերության 1-ին նախադասությամբ ամրագրված դրույթը համապատասխանում է ՀՀ Սահմանադրությանը՝ նշված որոշման մեջ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումների շրջանակում:

ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նշված որոշմամբ արտահահայտված իրավական դիրքրոշումն այն է, որ «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 69-րդ հոդվածով ավել ցույց տրված վնասի համար սահմանված՝ ավել ցույց տրված վնասի 20 տոկոսի չափով տուգանքը կիրառելի չէ:

Տես նաև հղումը Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգից՝ http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=97479

Փաստաթղթեր