Որոնում

 
 
 
 
 

ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ մաքսային օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի` «անկախ սեփականության պատկանելությունից» դրույթի` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 3.6.2014

1. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ՝ ՀՀ մաքսային օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի` «անկախ սեփականության պատկանելությունից» դրույթը ճանաչել ՀՀ Սահմանադրության 8-րդ և 31-րդ հոդվածներին հակասող և անվավեր:

2. Տես նաև հղումը Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգից՝ http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=90686

Փաստաթղթեր