Որոնում

 
 
 
 
 
Ցուցադրվում են 1-5 արդյունքները 5 արդյունքներից
ՀարցՊատասխանԿատեգորիա
 
Վերջնահաշվարկ կատարելիս չօգտագործված արձակուրդի փոխհատուցման վճարները արդյոք ենթակա են հարկման եկամտային հարկով:

«Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 12-րդ ենթակետի համաձայն` նվազեցվող եկամուտ է համարվում` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված նորմաների սահմաններում աշխատանքային կամ քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի շրջանակներում աշխատանքների կատարման (ծառայությունների մատուցման) հետ կապված փոխհատուցման վճարները (այդ թվում` դիվանագիտական ծառայողներին տրվող փոխհատուցման վճարները), բացառությամբ աշխատանքից ազատվելու դեպքում չօգտագործված արձակուրդի փոխհատուցման վճարների:

Եկամտային հարկ
Չգրանցված աշխատողի համար ինչ պատասխանատվություն է սահմանված:

«Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն`աշխատողի աշխատանքի ընդունումը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու փաստը լիազոր մարմնի կողմից արձանագրվելու դեպքում գործատուն տվյալ (արձանագրման) ամսում յուրաքանչյուր չձևակերպված վարձու աշխատողի համար հաշվարկում և վճարում է եկամտային հարկ` 60.000 դրամի չափով, եթե չձևակերպված վարձու աշխատողների քանակը մեկից երեք: "Վարչական իրավախախտումների մասին" ՀՀ օրենսգրքի 169.5-րդ հոդվածի համաձայն`առանց ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված աշխատանքի ընդունման պահանջները բավարարող աշխատանքային պայմանագրի աշխատող պահելն առաջացնում է`տուգանքի նշանակում խախտում թույլ տված անձի նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով` խախտման յուրաքանչյուր դեպքի համար:

Եկամտային հարկ
Ինչ դրույքաչափով են հարկվում անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձի ստացած ռոյալթիները:

10%` անկախ ռեզիդենտությունից և քաղաքացիությունից

Եկամտային հարկ
Գործունեությունը դադարեցրած անհատ ձեռնարկատերը պետք է կատարի արդյոք եկամտաին հարկի կանխավճարներ:

Անհրաժեշտ է ղեկավարվել «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի դրույթներով, ըստ որի  այն հարկատուն, որը  հարկային մարմին ներկայացրել է գործունեություն չիրականացնելու /գործունեությունը դադարեցնելու/  մասին հայտարարություն, կարող է  նշյալ հայտարարությունը ներկայացնելուց հետո  եկամտային հարկի կանխավճարներ չկատարել: 

Եկամտային հարկ
Անշարժ գույքի գործակալության արտոնագրային վճարի հաշվարկման համար որն է համարվում ելակետային տվյալ:

Անհրաժեշտ է ղեկավարվել «Արտոնագրային վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հավելվածի 13-րդ կետի 13-րդ ենթակետի համաձայն` արտոնագրային վճարի հաշվարկման համար հիմք ընդունվող ելակետային տվյալներն են` անշարժ գույքի առքուվաճառքի կամ վարձակալության միջնորդային գործունեության համար` աշխատողների թիվը:

Արտոնագրային վճար